RUM:s teckning

Söka Bidrag Lokalavdelning

Lokalavdelning/Sektion

Bidrag kan sökas av såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar/sektioner. Vi ber dig att noggrant läsa dessa regler som finns beskrivna nedan. Längst ned på sidan hittar du länkar till bidragsblanketter. Se till att välja rätt blankett!

För att få bidrag krävs att man fullgjort sina skyldigheter mot RUM såsom att:

Styrelsen avgör bidragets storlek från fall till fall. Hänsyn tas till hur ofta den enskilde medlemmen eller lokalavdelningen/sektionen fått bidrag de senaste åren. Distriktets tillgångar påverkar också om en ansökan beviljas eller inte.

Stöd för deltagande i verksamhet

Gruppverksamhet inom Norden
Bidrag kan ges för resekostnader för deltagande i gruppverksamhet inom Norden såsom deltagande i festivaler, tävlingar, konserter, uppvisningar och läger på annan ort. Deltagande i RUM-arrangemang prioriteras. För deltagande i arrangemang på hemorten kan bidrag för kursavgifter erhållas endast om arrangemanget inte stöds av RUM på annat sätt. Ersättningens storlek bedöms från fall till fall. Deltagarlista skall bifogas redovisningen.

Gruppverksamhet utom Norden
Bidrag kan ges till resekostnader för aktivt deltagande i festivaler, tävlingar, konserter och orkesterutbyte.

Stöd för anordnande av verksamhet

Lokalavdelning som anordnar kurser, läger, festivaler, tävlingar och konserter kan få ekonomisk hjälp av distriktet i form av ett grundbidrag. Distriktet ska då stå som medarrangör. För kurser och läger som inte har RUM som arrangör eller medarrangör kan distriktet subventionera deltagande distriktsmedlemmars avgifter.

Bidrag till uniformer

Bidrag till uniformer/tävlingsdräkter kan sökas max 1 gång/år av lokalförening.

Av den sammanlagda summan utbetalas 25 % dock max 7500 kronor.

OBS! Efter genomförandet skall följande redovisas senast 2 månader efter aktiviteten: Deltagarlista med fullständiga namn samt ekonomisk slutrapport med kvitto- och/eller fakturakopior.Vilken aktivitet gäller ansökan
Beskriv aktiviteten kortfattat

Beskriv dina förväntade matkostnader
Ange den sammanlagda summan av dina förväntade matkostnader
Beskriv dina förväntade logikostnader
Ange den sammanlagda summan av dina förväntade logikostnader
Med vilket färdmedel har du färdats med till och från aktiviteten
Ange den sammanlagda summan av dina förväntade färdmedel
Beskriv dina övriga förväntade kostnader
Ange den sammanlagda summan av dina förväntade övriga kostnader

Totalt: krX