RUM:s teckning

Söka Bidrag Enskildmedlem

Enskilda medlemmar

För att få bidrag krävs att man fullgjort sina skyldigheter mot RUM såsom att:

Styrelsen avgör bidragets storlek från fall till fall. Hänsyn tas till hur ofta den enskilde medlemmen eller lokalavdelningen/sektionen fått bidrag de senaste åren. Distriktets tillgångar påverkar också om en ansökan beviljas eller inte.

Stöd för deltagande i verksamhet

Enskilda medlemmar

Kurser och läger
Bidrag kan ges till kurs/läger och resekostnader inom Norden för förkovran och utveckling, och kan ges upp till 25 % av totalkostnaden. Bidraget till deltagare i kurser anordnade av RUM prioriteras. Resebidrag för deltagande i distriktets egen verksamhet ges högsta prioritet. Kostnaderna kan vara resekostnad (tåg, buss, flyg, båt), bensinkostnad (12 kr/mil kortast väg), logi och mat (frukost, lunch, middag sammanlagt max 250 kr).

Tävlingar
Till enskild medlem som deltar i solisttävlingar inom Norden kan ges bidrag med 25 % av totalkostnaden, för närvarande dock högst 7000 kr. Kostnaderna kan vara startavgifter, resekostnad (tåg, buss, flyg, båt), bensinkostnad (12 kr/mil kortast väg), logi och mat (frukost, lunch, middag sammanlagt max 250).

Ansökningshandlingar

Ansökan görs senast 1 månad efter genomförd aktivitet och skall innehålla: Sökandes namn, adress, plusgiro eller bankkontonummer, kursbeskrivning eller program med uppgift om tid, plats.

Deltagande och kostnader styrks genom deltagarlista eller kursintyg, samt kvitton på deltagaravgift, logi, mat (max 250 kr/dag) samt tåg-, båt- eller flygbiljetter.
Ersättning för bil/bensin utgår med 18,50 kr/mil. Kortaste väg enligt Goggle Maps.

Utbetalning sker efter det att ovanstående handlingar sänts in och godkänts av styrelsen. Förskott kan medges i undantagsfall (efter ansökan härom) då det är utan tvivel att arrangemanget kommer att genomföras. Förskott måste återbetalas om arrangemanget ställs in eller avsevärt avviker från den beviljade ansökan.


Vilken aktivitet gäller ansökan
Beskriv aktiviteten kortfattat

Beskriv dina matkostnader
Redovisa dina matkostnader med t.ex kvitton och fakturor
Ange den sammanlagda summan av dina matkostnader
Beskriv dina logikostnader
Redovisa dina logikostnader med t.ex kvitton och fakturor
Ange den sammanlagda summan av dina logikostnader
Med vilket färdmedel har du färdats med till och från aktiviteten
Ange den sammanlagda summan av din färdmedelskostnader
Redovisa dina färdmedelskostnader med t.ex kvitton och fakturor
Beskriv dina övriga kostnader
Redovisa dina övriga kostnader med t.ex kvitton och fakturor
Ange den sammanlagda av dina övriga kostnader

Totalt: kr

Totalt:X