RUM:s teckning
!

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen!

Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Söka bidrag

Bidrag kan sökas av såväl enskilda medlemmar som lokalavdelningar/sektioner. Vi ber dig att noggrant läsa dessa regler som finns beskrivna nedan. Längst ned på sidan hittar du länkar till bidragsblanketter. Se till att välja rätt blankett!

För att få bidrag krävs att man fullgjort sina skyldigheter mot RUM såsom att:

Styrelsen avgör bidragets storlek från fall till fall. Hänsyn tas till hur ofta den enskilde medlemmen eller lokalavdelningen/sektionen fått bidrag de senaste åren. Distriktets tillgångar påverkar också om en ansökan beviljas eller inte.

Stöd för deltagande i verksamhet

Enskilda medlemmar

Kurser och läger
Bidrag kan ges till kurs/läger och resekostnader inom Norden för förkovran och utveckling, och kan ges upp till 25 % av totalkostnaden. Bidraget till deltagare i kurser anordnade av RUM prioriteras. Resebidrag för deltagande i distriktets egen verksamhet ges högsta prioritet. Kostnaderna kan vara resekostnad (tåg, buss, flyg, båt), bensinkostnad (12 kr/mil kortast väg), logi och mat (frukost, lunch, middag sammanlagt max 250 kr).

Tävlingar
Till enskild medlem som deltar i solisttävlingar inom Norden kan ges bidrag med 25 % av totalkostnaden, för närvarande dock högst 7000 kr. Kostnaderna kan vara startavgifter, resekostnad (tåg, buss, flyg, båt), bensinkostnad (12 kr/mil kortast väg), logi och mat (frukost, lunch, middag sammanlagt max 250).

Lokalavdelning/Sektion

Gruppverksamhet inom Norden
Bidrag kan ges för resekostnader för deltagande i gruppverksamhet inom Norden såsom deltagande i festivaler, tävlingar, konserter, uppvisningar och läger på annan ort. Deltagande i RUM-arrangemang prioriteras. För deltagande i arrangemang på hemorten kan bidrag för kursavgifter erhållas endast om arrangemanget inte stöds av RUM på annat sätt. Ersättningens storlek bedöms från fall till fall. Deltagarlista skall bifogas redovisningen.

Gruppverksamhet utom Norden
Bidrag kan ges till resekostnader för aktivt deltagande i festivaler, tävlingar, konserter och orkesterutbyte.

Stöd för anordnande av verksamhet

Lokalavdelning

Lokalavdelning som anordnar kurser, läger, festivaler, tävlingar och konserter kan få ekonomisk hjälp av distriktet i form av ett grundbidrag. Distriktet ska då stå som medarrangör. För kurser och läger som inte har RUM som arrangör eller medarrangör kan distriktet subventionera deltagande distriktsmedlemmars avgifter.

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen kan besluta att stå som egen arrangör för ett arrangemang. Styrelsen eller årsmötet beslutar då om hur mycket pengar som avsätts till arrangemanget.

Ansökningshandlingar

Allmänt: Ansökan skall göras på avsedd blankett och alltid skickas in till kassören med post.

För lokalavdelning/sektion: Ansökan skall göras före avsett arrangemang. Ansökan som inkommit till styrelsen efter genomfört arrangemang tas inte upp till behandling.

Ansökan skall innehålla:

OBS! Efter genomförandet skall följande redovisas senast 2 månader efter aktiviteten: Deltagarlista med fullständiga namn samt ekonomisk slutrapport med kvitto- och/eller fakturakopior.

För enskild medlem: Ansökan görs senast 1 månad efter genomförd aktivitet och skall innehålla: Sökandes namn, adress, plusgiro eller bankkontonummer, kursbeskrivning eller program med uppgift om tid, plats.

Deltagande och kostnader styrks genom deltagarlista eller kursintyg, samt kvitton på deltagaravgift, logi, mat (max 250 kr/dag) samt tåg-, båt- eller flygbiljetter.
Ersättning för bil/bensin utgår med 18,50 kr/mil. Kortaste väg enligt Goggle Maps.

Utbetalning sker efter det att ovanstående handlingar sänts in och godkänts av styrelsen. Förskott kan medges i undantagsfall (efter ansökan härom) då det är utan tvivel att arrangemanget kommer att genomföras. Förskott måste återbetalas om arrangemanget ställs in eller avsevärt avviker från den beviljade ansökan.

Bidrag till uniformer

Bidrag till uniformer/tävlingsdräkter kan sökas max 1 gång/år av lokalförening.

Av den sammanlagda summan utbetalas 25 % dock max 7500 kronor.

X